Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, UITVOERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Mullan Betonboringen.

1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene leverings-,uitvoerings- en betalingsvoorwaarden, verder ‘voorwaarden’ genoemd, zijn van toepassing op alle aan ons verstrekte opdrachten en/of
overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van boor- en/of zaagen/
of sloopwerkzaamheden en de hiervoor bijkomende noodzakelijke mechanische graafwerkzaamheden door Mullan betonboringen , hierna te noemen Boorbedrijf. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeen gekomen te worden.

1.1 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van Boorbedrijf op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

2 OFFERTES, AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft Boorbedrijf het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

2.2 De offerte kan vergezeld zijn van een exemplaar van onze leveringsvoorwaarden en/of kunt u deze lezen en uitprinten via onze site mullan.nl of via de kamer van koophandel onder nummer 72308729.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever ,van zowel de overeenkomst als de algemene voorwaarden, doormiddel van fax of mailopdracht.

2.4 Zonder dat één der partijen van de verplichtingen genoemd onder 2.1 door het volgende is ontslagen, komen de overeenkomsten eveneens tot stand wanneer Boorbedrijf de ontvangen opdrachtbevestiging accepteert, of op andere wijze te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden.

2.5 Aanbiedingen en offertes van Boorbedrijf met alle daarbij aangeboden bescheiden, zijn en blijven het eigendom van Boorbedrijf en mogen zonder toestemming van Boorbedrijf niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

2.6 Hijs, steiger- klimmaterialen, stortkokers en/of containers worden niet in onze prijzen meegenomen tenzij het tegendeel blijkt uit onze schriftelijke offerte.

2.7 Aanvullende werkzaamheden, waaronder begrepen afplakken/opruimen, waterafzuigen en wacht- en verleturen, worden doorberekend tegen het alsdan geldende uurtarief.

2.8 Artikel 2.5 is eveneens van toepassing bij het opruimen/afvoeren van boor- en sleufafval in kruipruimtes en kelders.

3 PRIJZEN

Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van Boorbedrijf zijn dagprijzen, exclusief BTW en/of andere toepasselijke heffingen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij Boorbedrijf geldende arbeidstijden. Het factuurbedrag zal te allen tijde minimaal € 125,00
bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Reisuren km.
Buiten een straal van 25 km gerekend vanuit vestigingsadres Mullan betonboringen wordt een km vergoeding in rekening gebracht € 0.33 per gereden km.
Reisvergoeding van € 32,50 per uur / per man of volgens contract afspraken. Bovenstaande prijzen worden jaarlijks aangepast.

4 OMVANG VAN HET WERK

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen tot de verplichtingen van opdrachtgever:
a. de kosten van verwerking van afkomende materialen,
b. het voor het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden aftekenen van de plaatsen waar de boor- en/of zaagwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
c. voor zover het werk dit vereist, de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère, of zoveel meer als nodig is, en een wateraansluiting en wel binnen 25 meter afstand van het uit te voeren werk. Hiervan moeten wij kosteloos gebruik kunnen maken.
d. aanwezigheid van een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling
e. voldoende werkruimte voor de boor- en/of zaagwerkzaamheden,
f. vergoeding van de kosten voor eventueel benodigde werk en parkeervergunningen.
g. de werkplek dient bij de aanvang schoon opgeleverd te worden en vrij te zijn van bouwafval en andere materialen.
h. het op dezelfde dag controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, bij niet nakoming hiervan wordt het eventuele terugloopwerk berekend overeenkomstig het gestelde in artikel 2.5 en 3.
i. zelf zorg te dragen voor bouwkundige tekeningen, constructieberekening, aangeven maatvoeringen. en een eigen algemene wettelijke aansprakelijkheidverzekering. Aansprakelijkheid hiervoor wordt door ons pertinent afgewezen.

4.2 Bij een geschil over de naleving van het bovenstaande, is de mening van Boorbedrijf als uitvoerende altijd doorslaggevend.

5 MEER- EN MINDERWERK

5.1 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Boorbedrijf behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15 % van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.

5.2 Bij werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Ø 16 mm of een opeenhoping van metalen of andere (isolatie/houten)materialen in het te bewerken vlak, mogen door Boorbedrijf extra kosten in rekening worden gebracht welke kunnen bestaan uit een percentage van de overeengekomen prijs, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer. Vorenstaande extra kosten
zullen tijdens de uitvoering van de opdracht worden bepaald in overleg met een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.

5.3 Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten zullen de extra kosten in rekening worden gebracht op basis van de normale urenprijs.

5.4 Indien de stroom- en wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 25 meter van de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bevinden, zal Boorbedrijf gebruik maken van een aggregaat danwel watertank waarvan de (huur)kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien, om welke reden dan ook, geen gebruik gemaakt kan worden van een aggregaat of watertank, dan worden de extra besteedde uren die nodig zijn geweest om stroom en water te verkrijgen aan opdrachtgever op basis van de normale uurprijs in rekening gebracht.

5.5 De kosten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot parkeerkosten, vergunningaanvragen en dergelijke, die redelijkerwijs gemaakt zijn om de werkplek te (kunnen) bereiken worden doorberekend aan de opdrachtgever.

6 TERMIJN VAN UITVOERING

Opgegeven uitvoeringstermijnen zullen nimmer beschouwd kunnen worden als fatale termijnen maar gelden als streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7 OPLEVERING

Oplevering houdt voor Mullan betonboringen in dat wij de ruimte: waar wij werkzaamheden verricht hebben schop en/of bezem schoon opleveren met uitzondering van afvallen zwaarder dan 25 kg. Of dit moet schriftelijk zijn overeengekomen. het werk wordt geacht correct te zijn opgeleverd indien de werkbon voor akkoord getekend is door de opdrachtgever of een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.

8 BETALING

8.1 Betaling aan Boorbedrijf dient te geschieden, zonder beroep op compensatie of korting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.

8.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. En over de betaling kan Mullan betonboringen rente in rekening brengen tot de ontvangst van het verschuldigde bedrag.

8.3 Indien u van mening bent over een aangebrachte schade dient u dit binnen 24 uur schriftelijk aan Mullan betonboringen te melden. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt aangenomen dat opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn (vermeende) rechten

8.4 Bezwaren inzake een factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Boorbedrijf te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt aangenomen dat opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn (vermeende) rechten van welke vorm dan ook. Het indienen van een bezwaar schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.5 In geval opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, strafrechtelijk wordt vervolgd, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of op enige andere manier zijn beschikkingsbevoegdheid verliest;
c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag geheel of gedeeltelijk binnen de gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Boorbedrijf door het enkel plaatsvinden van één van bovenstaande omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, dan wel al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van enigerlei overeenkomst en/of verleende dienst aan Boorbedrijf verschuldigd is, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

8.6 Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is – ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst – heeft Boorbedrijf tevens het recht de uitvoering van elk door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door Boorbedrijf vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is Boorbedrijf gerechtigd alle opdrachten van de opdrachtgever te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding zoals bepaald bij “annuleringen” in artikel 9.

8.7 Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door Boorbedrijf te allen tijde weer worden ingetrokken.

8.8 Een betaling wordt als ontvangen beschouwd, zodra het te ontvangen bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van Boorbedrijf of door Boorbedrijf gemachtigde derden, of, bij betaling in contanten, tegen overlegging van een door Boorbedrijf afgegeven kwitantie. De door de bank of giro aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag.

8.9 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.10 Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15 % van het verschuldigde factuurbedrag en zullen minimaal € 125,= zijn.

9 ANNULERINGEN
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte kosten, welke hierbij worden begroot op minimaal 50% van de aanneemsom, aan Boorbedrijf te vergoeden. Deze kosten bestaan verder in ieder geval uit de voor de uitvoering van deze opdracht speciaal bestelde materialen en halffabrikaten.

10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Boorbedrijf niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij Boorbedrijf c.q. bij leveranciers van Boorbedrijf.

10.2 Indien naar het oordeel van Boorbedrijf de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft Boorbedrijf het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van Boorbedrijf de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten/gevolgen. Boorbedrijf is gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheden is gebleken.

11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van Boorbedrijf uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.

11.2 Boorbedrijf is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is nadat de opdrachtgever de door Boorbedrijf vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, respectievelijk in gebruik heeft genomen.

11.3 Boorbedrijf is evenmin aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

11.4 Boorbedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke vorm dan ook die optreedt of naderhand zal optreden bij graaf- montage en/of sloopwerkzaamheden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen zowel bouwkundige als constructieve maatregelen, ter voorkoming van instorting dan wel alle voorkomende schades die hier uit kunnen voorvloeien

11.5 Boorbedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die optreedt bij het afboren en/of zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en alle andere zich in het beton of overige te bewerken objecten bevindende.

11.6 Boorbedrijf neemt bij boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van bevuiling en/of beschadiging door water of andere (vloeistoffen in en/of op de werklocatie en/of andere (aangrenzende) ruimtes en locaties. De opdrachtgever dient Boorbedrijf altijd schriftelijk van tevoren op de hoogte te stellen van de eventuele aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien Boorbedrijf hier zelf niet naar informeert. Indien door het achterwege blijven dergelijke informatie dan wel andere onvoorziene omstandigheden toch (water-)schade ontstaat kan Boorbedrijf hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

11.7 Opdrachtgever geeft zelf ruim van tevoren aan waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden doormiddel van uitzet lijnen aantekeningen, op vloer wand en /of muur dit in duidelijke tekst en kleuren.

11.8 Alle geproduceerde lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de opdrachtgever c.q. de fabrikant voor schades van welke aard dan ook als gevolg van deze lijmverankeringen is Boorbedrijf niet aansprakelijk.

12 TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op de overeenkomsten tussen Boorbedrijf en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, waaronder ook begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop onze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, tussen partijen zullen worden beslecht door de
bevoegde burgerlijke rechter.

12.3 Het in art 12 lid 2 bepaalde laat het rechts van partijen om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies onverlet.

12.4 Alle genoemde prijzen kunnen worden aangepast met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Mullan betonboringen 1-1-2017